Úhrada stornopoplatků až do výše 80 % při nenastoupení cesty nebo při předčasném přerušení cesty kvůli zranění nebo onemocnění pojištěnce, resp. při úmrtí blízké osoby.
Při pojištění na první riziko zahrnujícím sportovní výbavu (surfovací prkno, výbava na golf, nafukovací člun apod.) budou uhrazeny výdaje v případě loupeže, krádeže, poškození nebo ztráty vinou dopravce, a to až do výše 50 000,- Kč na osobu, při rodinném pojištění až do výše 100 000,- Kč na celou rodinu. Zpožděná přeprava zavazadel na místo pobytu při zpoždění delším než 48 hodin: nejnutnější překlenovací výdaje do výše 5 000,- Kč na osobu, resp. do výše 10 000,- Kč při rodinném pojištění.
Léčebné výlohy (*):
Úhrada nákladů na nutné lékařské ošetření a léky.
Úhrada nákladů na ošetření, pobyt a stravování v nemocnici a na převoz.
Úhrada nákladů na přepravu léků nebo sér, v odůvodněných případech na přepravu domů
(*) Nezahrnuje žádné zákonné ani soukromé nemocenské pojištění, takže pojistná ochrana z předmětného pojištění je omezena částkou 80 % vzniklých nákladů.
Úhrada nákladů až do výše 50 000,- Kč
Do České republiky v případě úmrtí, a to až do výše 1 000 000,- Kč
Pro případ pohřbu cestujícího, k jehož úmrtí došlo během pojištěné cesty, a to až do výše 150 000,- Kč
Uhrazeny budou náklady na neodkladné ošetření zubů, pokud to bude nutné v průběhu pojištěné cesty, a to až do výše 30 000,- Kč
Předpokladem je, že se jedná o neočekávaně vzniklou událost a pojištěnec může prokázat, že každý rok pravidelně podstupuje kontrolní vyšetření chrupu. Zubní náhrady
pod pojistnou ochranu nespadají.
Při invaliditě od 50 %: plnění až do výše 500 000,- Kč
Úhrada nákladů až do výše 100 000,- Kč pro zpáteční cestu domů, pokud je vyžadována přítomnost pojištěnce v místě bydliště v důsledku živelních událostí nebo vzniku značných škod následkem krádeže vloupáním nebo také při vážném onemocnění či úmrtí blízkého rodinného příslušníka, který s pojištěncem necestuje.
Úhrada nákladů v případech, kdy nelze dosáhnout příjezdu na místo pobytu nebo odjezdu z tohoto místa kvůli úřední uzavírce silnic v důsledku živelní pohromy, a to až do výše 3 000,- na dospělou osobu a 1 500,- Kč na dítě do dovršeného 12. roku věku.
Úhrada nákladů na zpáteční převoz soukromého osobního automobilu až do výše 100 000,- Kč, pokud pojištěná osoba či osoby nejsou v důsledku úrazu či nenadálého onemocnění krytého pojištěním, k nimž došlo během dovolené, fyzicky ve stavu, v němž by mohly vykonat zpáteční cestu vlastním automobilem. Předmětná pojistná ochrana se však nevztahuje na škody na motorových vozidlech ani na škody kryté smlouvou o pojištění motorového vozidla nebo o asistenčních službách.
Úhrada nákladů až do výše 10 000,- Kč na vystavení odcizených nebo zničených dokladů a kreditních karet.
Vztahuje se na újmy osob a hmotné škody až do úhrnné výše 5 000 000,- Kč.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.