Obchodní podmínky cestovní kanceláře Eurotours Gesellschaft m.b.H. pro zákazníky z České republiky

Společnost Eurotours Gesellschaft m.b.H., se sídlem Kirchberger Strasse 8, 6370 Kitzbühel, Rakouská republika (dále jen „Cestovní kancelář“) poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti cestovního ruchu, a to jako přímý pořadatel těchto služeb, přičemž není-li se zákazníkem výslovně písemně ujednáno jinak, poskytuje Cestovní kancelář své služby za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „OP“).

V souladu s aplikovatelnými českými právními předpisy a dále pro účel těchto OP se rozumí:

Smlouvou o Zájezdu smlouva, kterou Cestovní kancelář jako pořadatel Zájezdu uzavírá se Zákazníkem;

Zájezdem soubor služeb cestovního ruchu poskytovaných Cestovní kanceláří, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: a) ubytování, b) dopravu, c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb;

Zákazníkem zájemce o Zájezd, který je občanem České republiky či který má trvalý pobyt v České republice, a který objedná služby Cestovní kanceláře prostřednictvím Zprostředkovatele;

Zprostředkovatelem společnost Eurotours Česko s.r.o., IČO: 024 82 045, se sídlem Staropramenná 654/29, 150 00 Praha 5 (dále jen „Zprostředkovatel“);

Tyto OP představují část obsahu Smlouvy o Zájezdu.

Cestovní kancelář je společností s dlouholetou tradicí, se sídlem v Kitzbühelu/Tyrolsko a ve Vídni, která má příslušné podnikatelské oprávnění k poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu a je řádně pojištěna proti úpadku.

Cestovní kancelář je úspěšně činná v mnoha evropských státech a nabízí nyní také českým klientům speciální cestovní produkty.

Pro ten účel cestovní kancelář založila zprostředkovatele jako svou dceřinou společnost na území České republiky, která na základě smlouvy o zprostředkování prodeje Zájezdů zprostředkovává uzavření smlouvy o zájezdu mezi cestovní kanceláří a zákazníkem.
1) Zprostředkovatel provozuje webové stránky www.justaway.cz, přičemž v rámci těchto internetových stránek inzeruje nabídku zájezdů.

2) Jestliže zákazník na uvedených internetových stránkách provede řádnou rezervaci Zájezdu v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Zprostředkovatele, s nimiž je Zákazník povinen se seznámit a které jsou přístupné na uvedených webových stránkách, činí tím Cestovní kanceláři návrh na uzavření Smlouvy o Zájezdu. Tento návrh na uzavření Smlouvy o Zájezdu bude po kontrole jeho obsahových náležitostí Zprostředkovatelem a dalším jeho hodnocení v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Zprostředkovatele postoupen Cestovní kanceláři.

3) Smlouva o zájezdu je mezi zákazníkem a cestovní kanceláří uzavřena okamžikem, ve kterém cestovní kancelář (ať již přímo či prostřednictvím zprostředkovatele) doručí zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu či poštou na jím uvedenou doručovací adresu tzv. potvrzení o zájezdu.

4) V potvrzení o Zájezdu Cestovní kancelář uvede:
a) označení smluvních stran Smlouvy o Zájezdu (tj. Cestovní kanceláře a Zákazníka),
b) vymezení zájezdu uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání,
c) údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, způsobu platby, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny Zájezdu,
d) označení způsobu, jakým má Zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti cestovní kanceláře včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, a 
e) výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí v případech odstoupení Zákazníka z jiného důvodu, než je porušení povinností cestovní kanceláře (viz též dále), a dále případně
f) pokud Zájezd zahrnuje další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně Zájezdu, specifikaci těchto dalších služeb s údajem o počtu a výši plateb za tyto služby,
g) pokud Zájezd zahrnuje ubytování, údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a souladu s právními předpisy příslušného státu,
h) pokud Zájezd zahrnuje dopravu, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty, a
i) pokud Zájezd zahrnuje stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu.

5) Spolu s potvrzením o zájezdu bude zákazníkovi doručen také doklad o uzavřeném pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku.

6) Jestliže je uskutečnění Zájezdu podmíněno dosažením určitého počtu zákazníků, cestovní kancelář takovou skutečnost uvede v potvrzení o zájezdu a uvede i lhůtu, v níž musí zákazníkovi nejpozději oznámit případné zrušení Zájezdu proto, že určeného počtu zákazníků nebylo dosaženo.

7) Jsou-li důvody pro určení podmínek, které musí zákazník splňovat, uvede cestovní kancelář v potvrzení o zájezdu rovněž, o jaké podmínky se jedná, a je-li toho třeba, uvede i lhůtu, ve které zákazník může oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba.
1) Změna osoby cestujícího (Zákazníka) je možná tehdy, pokud náhradník splní všechny podmínky účasti a může být provedena postoupením Smlouvy o Zájezdu.

2) Zákazník je oprávněn převést / postoupit smluvní vztah (tj. Smlouvu o Zájezdu) na jinou osobu. Převod (postoupení) musí být písemně oznámen Cestovní kanceláři buď přímo, nebo prostřednictvím zprostředkovatele, v přiměřené lhůtě před termínem odjezdu, a to alespoň 7 dnů před termínem odjezdu, anebo alespoň 2 pracovní dny před termínem odjezdu v případech, kdy Smlouva o Zájezdu byla uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením Zájezdu. V oznámení musí nový cestující (postupník) prohlásit, že souhlasí se Smlouvou o Zájezdu a že splní podmínky účasti na Zájezdu, jinak není změna v osobě zákazníka vůči Cestovní kanceláři účinná. Převádějící (postupitel) a přebírající (postupník) jsou zavázáni zaplatit neuhrazenou cenu Zájezdu a případně zvýšené náklady vzniklé převodem (postoupením) společně a nerozdílně.
1) Mimo informační povinnosti Cestovní kanceláře a Zprostředkovatele (viz výše) musí Cestovní kancelář dostatečným způsobem a včas, nejpozději 7 dnů před zahájením Zájezdu anebo současně s potvrzením o Zájezdu, je-li Smlouva o Zájezdu uzavírána ve lhůtě kratší než 7 dnů před zahájením Zájezdu, informovat Zákazníka o dalších podrobných a pro Zákazníka důležitých údajích o všech skutečnostech, které Cestovní kancelář zná, pokud nejsou obsaženy v potvrzení o Zájezdu, anebo v katalogu Cestovní kanceláře, pokud byl Zákazníkovi předán.

2) V rámci uvedené informační povinnosti je Cestovní kancelář povinna případně informovat Zákazníka o případných detailech služeb poskytovaných v souvislosti se Zájezdem, a dále o kontaktních údajích a o zastoupení v cílovém regionu.
U Zájezdů s mimořádnými riziky (např. expedičního charakteru) nenese Cestovní kancelář odpovědnost za následky, které vyvstanou při vzniku rizik, pokud k takovým následkům nedojde v důsledku porušení jejích povinností. Tím není dotčen závazek Cestovní kanceláře k pečlivé přípravě cesty a k pečlivému výběru osob pověřených poskytnutím jednotlivých cestovních služeb.
1) Pokud Zájezd nebude mít vlastnosti, o nichž Cestovní kancelář zákazníka ujistila nebo které Zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí Cestovní kancelář nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.

2) Zákazník prohlašuje, že souhlasí s tím, aby mu Cestovní kancelář v takovém případě poskytla v přiměřené lhůtě nezávadnou službu nebo aby zjednala nápravu závadné služby. Zjednání nápravy je možné buď odstraněním vady, nebo poskytnutím stejně hodnotné nebo lepší náhradní služby, ke kterému dojde s výslovným souhlasem Zákazníka.

3) Nezjedná-li Cestovní kancelář nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí Zákazník případně určí, může si Zákazník zjednat nápravu sám a Cestovní kancelář mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud Cestovní kancelář odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu Zákazníka. Zákazník má v takovém případě nárok na slevu z ceny Zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.

4) Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady Zájezdu a nepřijme-li Cestovní kancelář opatření, aby Zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li Zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí Cestovní kancelář na své náklady přepravu Zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.

5) Nelze-li pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje Smlouva o Zájezdu, je Zákazník povinen takové náhradní plnění Cestovní kanceláře přijmout, ledaže Zákazník má řádný důvod takové opatření odmítnout (viz výše) s tím však, že Cestovní kancelář vrátí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu rozdíl v ceně.

6) Cestovní kanceláře nenese odpovědnost za poškození či ztrátu předmětů, které Zákazník vzal s sebou na cestu, ledaže by je Cestovní kancelář převzala do úschovy a znala okolnosti či ledaže by škodě došlo porušením povinnosti, za níž Cestovní kancelář odpovídá.

7) Klient musí každou vadu v plnění smlouvy o Zájezdu, kterou zjistí během cesty, bez zbytečného odkladu sdělit Cestovní kanceláři. To předpokládá, že mu jsou bez větší námahy dostupné odpovídající kontaktní údaje Cestovní kanceláře nebo jejího zastoupení. Zákazník je rovněž povinen se případně pokusit zjednat nápravu vady s příslušným konkrétním poskytovatelem služby (ubytovacím zařízením, přepravní společností atp.). Pokud Zákazník uvedené povinnosti nesplní, nejsou tím dotčeny jeho nároky z vad Zájezdu, avšak může tím být založena jeho spoluodpovědnost za vznik případných škod. Pro usnadnění uplatnění nároků se Zákazníkovi doporučuje nechat si vystavit písemné potvrzení o neposkytnutí služeb nebo o poskytnutí závadných služeb, resp. zajistit doklady, důkazy, svědky.

8) Cestovní kancelář ručí u leteckých zájezdů mimo jiné podle Varšavské úmluvy a Dodatečné dohody k ní, u vlakových a autokarových zájezdů podle zákona o zákonné odpovědnosti v železniční a automobilové dopravě.

9) Nároky z vad, včetně nároku na slevu z ceny Zájezdu, musí být u Cestovní kanceláře či Zprostředkovatele uplatněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne skončení Zájezdu.

10) Vedle nároků z vad Zájezdů má Zákazník nárok na náhradu případně způsobené škody a také újmy za narušení dovolené, zejména v případech, kdy Zájezd byl zmařen či podstatně zkrácen. Nároky na náhradu škody a újmy se promlčují po 3 letech.
A) Odstoupení z důvodů na straně Cestovní kanceláře
1) Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy o Zájezdu kdykoli před zahájením Zájezdu písemným odstoupením doručeným Cestovní kanceláři či Zprostředkovateli.

2) Jestliže Zákazník od Smlouvy o Zájezdu odstoupí z důvodů změny Smlouvy o Zájezdu (viz níže), z důvodu zrušení Zájezdu z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníkem, aniž se Cestovní kancelář a Zákazník dohodli na náhradním Zájezdu, nebo pro porušení Smlouvy o Zájezdu ze strany cestovní kanceláře, nemá Zákazník povinnost hradit Cestovní kanceláři odstupné.

3) Zruší-li Cestovní kancelář Zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí Zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny Zájezdu. Právo Zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.


B) Změna Smlouvy o Zájezdu
4) Nutí-li vnější okolnosti Cestovní kancelář změnit podmínky Zájezdu, navrhne Zákazníkovi změnu Smlouvy o Zájezdu. Má-li být v důsledku změny Smlouvy o Zájezdu změněna i cena Zájezdu, uvede Cestovní kancelář v návrhu i výši nové ceny. Nesouhlasí-li Zákazník se změnou Smlouvy o Zájezdu, má právo od Smlouvy o Zájezdu odstoupit do pěti dnů ode dne obdržení návrhu na změnu, přičemž Zákazník nemá povinnost hradit Cestovní kanceláři odstupné. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy o Zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou Smlouvy o Zájezdu souhlasí.

5) Odstoupil-li Zákazník od Smlouvy o Zájezdu podle předchozího odstavce, nebo zrušila-li Cestovní kancelář Zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti Zákazníkem, nabídne Cestovní kancelář Zákazníkovi náhradní Zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v jejích možnostech takový Zájezd nabídnout. Dohodnou-li se Cestovní kancelář a Zákazník o náhradním Zájezdu, nemá Cestovní kancelář právo zvýšit cenu, i když je náhradní Zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní Zájezd nižší jakosti, vyplatí Cestovní kancelář Zákazníkovi rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu.


C) Odstoupení s nárokem na odstupné
6) Zákazník je oprávněn ve všech případech, které nejsou uvedeny výše, odstoupit od smlouvy o Zájezdu oproti zaplacení storno poplatku (odstupného).

Podle druhu cesty vyplývají dále uvedené sazby storno poplatku (odstupného) za osobu:

a) Mimořádné lety (charter), skupinové IT (skupinové zájezdy v linkovém provozu), autokarové zájezdy (několikadenní cesty)

do 30. dne před nástupem cesty10 %
29. do 20. dne před nástupem cesty25 %
od 19. do 10. dne před nástupem cesty50 %
od 9. do 4. dne před nástupem cesty65 %
od 3. dne (72 hodin) před nástupem cesty85 %

z ceny zájezdu.

b) Jednotlivé IT (individuální zájezdy v linkovém provozu), cesty s dráhami (s výjimkou zvláštních vlaků)

do 30. dne před nástupem cesty10 %
od 29. do 20. dne před nástupem cesty15 %
od 19. do 10. dne před nástupem cesty20 %
od 9. do 4. dne před nástupem cesty30 %
od 3. dne (72 hodin) před nástupem cesty45 %

z ceny zájezdu.

Pro hotelové ubytování, apartmány, lodní zájezdy, jednodenní autokarové zájezdy, zvláštní vlaky nebo zájezdy linkovými lety za zvláštní tarify platí zvláštní podmínky. Ty musí být uvedeny v potvrzení o Zájezdu.

D) Případ No-show

7) O případ „No-show“ (nedostavení se) se jedná, pokud se Zákazník nedostaví k odjezdu na Zájezd. Jedná se o porušení povinností Zákazníka a Cestovní kancelář je v takovém případě oprávněna od Smlouvy o Zájezdu odstoupit, pokud se se Zákazníkem nedohodne jinak.

Pokud se Cestovní kancelář se Zákazníkem nedohodne jinak, má v případě „No-show“ cestovní kancelář nárok na paušální náhradu škody ve výši 85 % z ceny Zájezdu u Zájezdů uvedených v odst. 6 písm. a) a 45 % z ceny zájezdu u Zájezdů uvedených v odst. 6 písm. b). Cestovní kancelář výslovně doporučuje uzavřít pojištění storna zájezdu, resp. balíček cestovního pojištění.

E) Odstoupení od Smlouvy o Zájezdu ze strany Cestovní kanceláře

E (i) Odstoupení cestovní kanceláře před nástupem cesty / vyšší moc
8) Cestovní kancelář je oprávněna zrušit Zájezd a odstoupit od Smlouvy o Zájezdu, pokud nebude dosaženo předem stanoveného minimálního počtu účastníků a storno sdělí klientovi písemně ve lhůtách uvedených v popisu Zájezdu nebo v následujících lhůtách:
- do 20. dne před nástupem cesty u zájezdů delších než 6 dnů,
- do 7. dne před nástupem cesty u zájezdů v délce od 2 do 6 dnů,
- do 48 hodin před nástupem cesty u jednodenních zájezdů.


Cestovní kancelář je rovněž oprávněna zrušit Zájezd a odstoupit od Smlouvy o Zájezdu na základě důvodu vyšší moci, tzn. na základě neobvyklých a nepředvídatelných událostí, na které nemá ten, kdo se na ně odvolává, žádný vliv a jejichž následkům nemohl ani při vynaložení náležité péče zabránit. Událostí vyšší moci není například přijetí nadměrného počtu rezervací. Události vyšší moci jsou státní nařízení, stávky, válka nebo válečný stav, epidemie, přírodní katastrofy atd.

Ve výše uvedených případech uvedených obdrží Zákazník částku zaplacenou na cenu Zájezdu zpět, pokud se s Cestovní agenturou nedohodne na náhradním Zájezdu.

E (ii) Odstoupení cestovní kanceláře po nástupu cesty

9) Cestovní kancelář je oprávněna odstoupit od Smlouvy o Zájezdu, pokud Zákazník v rámci skupinového zájezdu bude svým hrubě nevhodným chováním i přes napomenutí trvale narušovat průběh zájezdu či pokud Zákazník (jinak) poruší svou povinnost ze Smlouvy o Zájezdu.

V tomto případě je Zákazník povinen poskytnout cestovní kanceláři náhradu škody.

10) Odstoupení ze strany Cestovní kanceláře (zrušení Zájezdu) bude provedeno písemně (buď přímo Cestovní kanceláří nebo Zprostředkovatelem) a odesláno e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka a dále poštou na jeho doručovací adresu.

1) Cestovní kancelář je oprávněna navýšit cenu Zájezdu potvrzenou rezervaci potvrzení o Zájezdu, jestliže se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení Zájezdu zvýší (a) přepravní náklady (např. náklady na pohonné hmoty) (b) platby spojené s dopravou, tj. poplatky za určité služby, jako jsou letištní poplatky, naloďovací a vyloďovací poplatky v přístavech atp. nebo c) směnné kurzy použité pro dotčený Zájezd v průměru o výše než 10%.

2) Ke zvýšení ceny Zájezdu dochází okamžikem doručení oznámení Cestovní kanceláře či Zprostředkovatele Zákazníkovi, přičemž toto oznámení postačí učinit prostřednictvím e-mailu.

3) Odešle-li Cestovní kancelář či Zprostředkovatel uvedené oznámení Zákazníkovi později než 20. dne před termínem odjezdu, zvýšení ceny již není účinné.

4) Změna ceny je přípustná jen tehdy, pokud jsou při splnění dohodnutých předpokladů určeny i přesné údaje k výpočtu nové ceny. Změny ceny a jejich okolnosti je nutno bez zbytečného odkladu sdělit Zákazníkovi.

5) V případě změny ceny Zájezdu o více než 10 % je v každém případě možné odstoupení Zákazníka od smlouvy o Zájezdu bez storno poplatku.
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc.
Informace o jménech účastníků zájezdu a o místech pobytu se neposkytují třetím osobám ani v naléhavých případech, ledaže si Zákazník poskytnutí informace výslovně přál. Náklady vzniklé předáním naléhavých zpráv uhradí Zákazník. Proto se účastníkům zájezdu doporučuje oznámit rodinným příslušníkům přesnou adresu místa, kde bude trávit dovolenou.

S osobními údaji Zákazníků je nakládáno způsobem uvedeným v obchodních podmínkách Zprostředkovatele a v \prohlášení o ochraně dat, které jsou k dispozici na internetových stránkách Zprostředkovatele.
My, společnost Eurotours Ges. m. b. H., Kirchberger Strasse 8, A-6370 Kitzbühel/Tyrolsko, jsme jako cestovní kancelář registrováni v seznamu cestovních kanceláří u Spolkového ministerstva hospodářství a práce pod číslem zápisu 1998/0440. Platby uhrazené za zájezdy zarezervované u společnosti Eurotours Ges. m. b. H. jsou zajištěny pro případ, že zarezervované cestovní služby nebudou zcela či částečně poskytnuty v důsledku insolvence cestovní kanceláře, stejně jako náklady na cestu zpět, které vzniknou v důsledku insolvence cestovní kanceláře, záručním prohlášením
banky Erste Group Bank AG, č. 618418. Ručení pojistitele se omezuje vůči klientovi na cenu zájezdu, kterou uhradil a v případě škodní události je omezeno výši celkové pojistné částky. Pokud pojistná částka nebude postačující k uspokojení všech nároků, budou pohledávky klientů splněny poměrným dílem.
Do 8 dnů od doručení potvrzení o Zájezdu (nejdříve však 11 měsíců před dohodnutým skončením Zájezdu), je nutno poskytnout Cestovní kanceláři zálohu ve výši 20 % ceny Zájezdu, doplatek ne dříve než 20 dnů před nástupem cesty. V případě úpadku cestovní kanceláře musejí být všechny nároky na náhradu ztráty či pohledávky do 8 týdnů od vzniku platební neschopnosti hlášeny u pojistitele a likvidátora:

Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwjlestraße 4
A-1220 Wien
Telefonní linka: +43 1 317 25 00

Změny, chyby tisku a disponibilita nabídek zůstávají vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč), s výjimkou údajů o lokálních nákladech v cílových regionech - tyto se určují v odpovídající lokální měně - hodnota v korunách zde slouží pouze jako orientace. Respektujte, prosím, že naše akční nabídky lze rezervovat jen v inzerovaném období a s výhradou disponibility, která je omezena kontingenty. Termíny zájezdů, které lze zarezervovat, najdete v dané nabídce.

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite nutzen zu können, müssen Sie JavaScript aktivieren.